วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

งานวิจัยทางด้านไฟฟ้า


ชุดจำลองรถไฟฟ้าลอยเหนือรางขับเคลื่อนในแนวเส้นตรงด้วย สนามแม่เหล็ก

รถพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยตัวควบคุมแบบชอปเปอร์

การศึกษาและวิเคราะห์ออกแบบสร้างขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดินแรงดัน XLPE พิกัด 24 KV

การออกแบบและสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์

ชุดจำลองรถไฟฟ้าลอยเหนือรางขับเคลื่อนในแนวเส้นตรงด้วยสนามแม่เหล็ก

บัลลาสต์แกนเหล็กประหยัดพลังงานที่มีกำลังสูญเสียต่ำกว่า 4.5 วัตต์

การออกแบบสร้างชุดควบคุมการจ่ายโหลดทางไฟฟ้าที่พิกัดแรงดันคงที่ 220 โวลต์

การศึกษาผลกระทบชุดเหนี่ยวนำของหม้อแปลงเทสล่าเพื่อหามิติที่เหมาะสม

ศึกษาวิธีการวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณทดสอบดิสชาร์บางส่วน

การออกแบบสร้างเครื่องเชื่อมความถี่สูงโดยใช้หลักการฟลูบริดจ์คอนเวอร์เตอร์

การวิเคราะห์ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าแรงสูงในขดลวด Lp และ Ls ของหม้อแลงเทสล่า

การเเก้ปัญหาแรงดันตกในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระเเสสลับ

ระบบป้ายประชาสัมพันธ์แอลอีดี

การวิเคราะห์ผลของสนามไฟฟ้า eenet 2008

การออกแบบและวิเคราะห์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง 250 วัตต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น